Przejdź do treści

Bielski przytułek

bielski przytułek

Od połowy XIX wieku opiekę nad ubogimi, starszymi i niedołężnymi obywatelami miasta Bielska sprawowała „III Sekcja do spraw opieki nad ubogimi, obiektów kultu oraz zakładów dobroczynnych” rady miejskiej. W ramach pomocy finansowanej z miejskiego funduszu ubogich potrzebujący otrzymywali darmowy opał, żywność, a także zapomogi pieniężne. Miejski fundusz ubogich początkowo zasilany był dobrowolnymi datkami obywateli, które od 1864 roku zamienione zostały na tzw. subskrypcję. W ramach subskrypcji mieszkańcy deklarowali wysokość wpłacanych składek w zależności od swoich dochodów. Od stycznia 1893 roku środki na fundusz pozyskiwane były z podatku miejskiego oraz z wpłat fundacji dobroczynnych. Ze środków funduszu utrzymywane były również domy opieki.

Do lat osiemdziesiątych XIX wieku jedynym, zamkniętym zakładem opieki w Bielsku był szpital św. Anny, znajdujący się na Górnym Przedmieściu. W 1882 roku na Żywieckim Przedmieściu przy ulicy Blichowej, obecnej Partyzantów, wybudowano Miejski Dom Opieki połączony z tzw. domem kalek. Nowo otwarty ośrodek zapewniał opiekę ubogim, niedołężnym i kalekim bielszczanom. Z uwagi na rosnącą liczbę pensjonariuszy z upływem lat, piętrowy budynek okazał się zbyt mały. Dlatego w 1893 roku, w oparciu o plany przygotowane przez miejski urząd budowlany, budowniczy Moritz Thien dokonał rozbudowy budynku przez dobudowanie od strony północnej nowego skrzydła. Kolejnym etapem rozbudowy ośrodka było wybudowanie w 1901 roku od strony południowej odrębnego, piętrowego domu kalek, który graniczył z terenem zajezdni tramwajowej. W okresie tym w bielski przytułek zamieszkiwało przeciętnie 44 pensjonariuszy. Koszty utrzymania jednego pensjonariusza, który oprócz pełnego wyżywienia otrzymywał odzież, mężczyźni tabakę, a kobiety drobiazgi osobiste, wynosiły około 290 koron rocznie. Opiekę nad mieszkańcami domu sprawowały przebywające w Bielsku diakonisy, a chorzy pensjonariusze mieli zapewnioną opiekę medyczną, którą sprawował lekarz miejski. Wszystkim pensjonariuszom przysługiwał bezpłatny, godny pogrzeb. W latach 1923 – 1925 dom kalek oraz dom opieki powiększono przez nadbudowanie pięter.

W okresie PRL-u w budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 5, która w pierwszej dekadzie XXI wieku została przeniesiona na ulicę Michałowicza.

Bielski przytułek czyli Dom Opieki Społecznej i tzw. dom kalek – Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 62