Przejdź do treści

Ulica Szkolna – centrum osady sukienników

Dawna ulica Sukiennicza, obecnie Szkolna, stanowiła w XVII wieku oś osady sukienników śląskich, założonej około 1667 roku. W drugiej połowie XVII wieku do Białej napłynęła ludność ze zniszczonego wojną trzydziestoletnią Śląska oraz krajów habsburskich, która uciekała przed prześladowaniami kontrreformacji za wyznawanie wiary ewangelickiej. Wśród przybywających dużą liczbę stanowili rzemieślnicy, którzy chcieli osiedlić się na ziemiach polskich i pracować w zawodzie. Ówczesny starosta lipnicki Jan Franciszek Lubowicki przyjął przybyłych sukienników i ułatwił im osiedlenie w rejonie dzisiejszej ulicy Szkolnej. Nowo powstała osada ograniczona była od północy dzisiejszą ulicą Paderewskiego, od wschodu fragmentem drogi do Kęt – dzisiejszą Wyzwolenia, a na południu sięgała do ulicy Głębokiej. W dniu 26 listopada 1667 roku starosta lipnicki zawarł z osadnikami umowę i zatwierdził ich przywileje rzemieślnicze. Data ta jest uznawana za datę powstania cechu sukienników, pierwotnie wspólnego dla Lipnika i Białej. W 1723 roku Biała uzyskała prawa miejskie i utworzono w niej niezbędne urzędy i instytucje, w tym cech sukienników. Lipnik nadal pozostał wsią.

Ulica Szkolna, dawna Sukiennicza