Przejdź do treści

Jak kupców w Białej kształcono czyli początki „Ekonoma”

We wrześniu 1913 roku Galicyjski Oddział Krajowy we Lwowie utworzył Krajową Szkołę Kupiecką w Białej. Zadaniem szkoły było kształcenie młodzieży, która chciała uzyskać zawód kupca. Siedzibę szkoły ulokowano w budynku przy ówczesnej ulicy św. Jana, zlikwidowanej podczas budowy osiedla Śródmiejskiego. Obecnie jest to budynek przy ulicy Sempołowskiej 1. Językiem urzędowym i wykładowym w szkole był język polski. W latach 1913 – 1918 można było pobierać naukę w dwuklasowej Szkole Kupieckiej Przygotowawczej, Szkole Kupieckiej Dokształcającej lub na specjalnych kursach. Obowiązkowymi przedmiotami były: język polski i niemiecki z korespondencją, religia, geometria, nauka o wekslach i handlu, rachunki kupieckie, korespondencja i prace kantorowe, księgowość, geografia, historia, fizyka, towaroznawstwo, stenografia, kaligrafia, nauka o ustroju politycznym. Dodatkowo, uczniowie mogli uczęszczać na zajęcia z języka francuskiego, nauki pisania na maszynie, gimnastyki i śpiewu. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1922 roku szkoła została przejęta przez Kuratorium Okręgu Lwowskiego, które wprowadziło trzyletni okres nauki. Przywilejem dla młodych mężczyzn kończących szkołę było skrócenie czasu odbywania służby wojskowej. Kolejne zmiany dotknęły szkołę w 1926 roku. Nowym organem nadrzędnym szkoły zostało Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, a Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zmieniło jej nazwę na Państwowa Szkoła Handlowa. Rok szkolny 1929/30 był pierwszym rokiem, w którym nauka w szkole trwała cztery lata. W roku 1936 nastąpiła kolejna zmiana nazwy placówki na Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie. Po wybuch II wojny światowej i wkroczeniu Niemców do Białej szkoła została zlikwidowana, a jej budynek przejął Hitlerjugend. Po wojnie zajęcia wznowiono w 1945 roku. W okresie powojennym nazwę szkoły zmieniano kilkanaście razy, ostatecznie pod koniec lat sześćdziesiątych utworzono Liceum ekonomiczne. W roku szkolnym 1969/70 liceum przeniesiono na ulicę Komorowicką 27 do budynku Polskiego Seminarium Nauczycielskiego i połączono z bielskimi szkołami: Technikum Ekonomicznym i Zasadniczą Szkoła Handlową, finalnie tworząc Zespół Szkół Ekonomicznych w Bielsku-Białej.

Budynek Krajowej Szkoły Kupieckiej, Państwowej Szkoły Handlowej w Białej – ul. Sempołowskiej 1